fbpx

Podając adres e-mail wyrażasz zgodę na przesłanie niezbędnych dokumentów drogą elektroniczną, w szczególności Ogólnych Warunkach Twoje Dziecko 1/2019, Postanowień dodatkowych oraz Informacji o dystrybutorze.

Wybierz wariant

Zakres ubezpieczenia
Śmierć wskutek wypadku komunikacyjnego (łączna kwota świadczenia z wypłatą z tytułu śmierci w skutek nieszczęśliwego wypadku)55 000
Śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku30 000
Śmierć rodzica/opiekuna prawnego ubezpieczonego dziecka wskutek nieszczęśliwego wypadku2 000
Trwały uszczerbek na zdrowiu-system świadczeń proporcjonalnych wartość za 1% w tym m.in. uszczerbek dotyczący uszkodzenia:
- głowy, twarzy, zębów, wzroku, słuchu
- kończyny górnej i dolnej (w tym skręcenia i złamania)
- szyi, gardła, krtani, tchawicy, przełyku
- klatki piersiowej, jamy brzusznej, kręgosłupa
- skóry (blizny, oparzenia)
25 000 / 250
Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku (świadczenie płatne od 1-go dnia pobytu w szpitalu)60/dzień
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby - nagłego zachorowania (świadczenie płatne od 1-go dnia pobytu w szpitalu)30/dzień
Koszty leczenia, w tym koszty:
- wizyt lekarskich , leczenia ambulatoryjnego,
- nabycia lekarstw i środków opatrunkowych,
- znieczulenia, wykonania badania rentgenowskiego,
- badań laboratoryjnych i diagnostycznych,
- pobytu w szpitalu, badań zabiegów i operacji,
- wezwania karetki pogotowia lub przewozu do szpitala lub ambulatorium
3 000
Koszty rehabilitacji3 500
Koszty odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony przebywał w szpitalu minimum 3 dni)5 000
Koszty odbudowy stomatologicznej (ubezpieczony nie przebywał w szpitalu) na każdy ząb stały200
Koszty operacji plastycznych5 000
Jednorazowe świadczenie z tytułu ukąszenia, użądlenia przez owady lub pogryzienia przez psa150
Koszt zakupu lub naprawy przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych6 000
Wyczynowe uprawianie sportów, - uczestnictwo w zajęciach sportowych w szkole i poza szkołą np. w klubachTAK
Assistance Wizyta pielęgniarki
- do 3 wizyt w okresie ubezpieczenia
- wizytę pielęgniarki zaleca lekarz
Pomoc psychologa
- do 500 zł
- organizacja i dojazd
Organizacja i pokrycie kosztów korepetycji
- 10 godzin (600 minut)
- do 800 zł
- pobyt w szpitalu min. 3 dni
Zakres ubezpieczenia

Okres ubezpieczenia: 01.09.2019 - 31.08.2020

PODSTAWA PRAWNA: Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Twoje Dziecko ” 01/2019 wraz z postanowieniami dodatkowymi | OKRES UBEZPIECZENIA: 1 rok | Podane powyżej wartości wyrażono w PLN | Wypłacamy świadczenie za pobyt w szpitalu do 30 dni w okresie ubezpieczenia na 1 ubezpieczonego. | Materiał ma charakter marketingowy, nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Wróć